Kosmopolite Art Tour Belgium 2015

Kosmopolite Art Tour Belgium is a touring festival urban art and to graffiti organized by the Farm PROD in different cities of Belgium.

Kosmopolite Art Tour Belgium 2015
Kosmopolite flyer.

Kosmopolite Video

Kosmopolite Art Tour

Belgium Edition 2015
From to .
Louvain-la-Neuve railway station , Rue des Wallons, 1 , 1348 Louvain-la-Neuve (Belgium)
With for Kosmopolite

Leave a reply